ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.33 ал.4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.33, ал.4
от Инструкцията за мерките за защита на личните данни в „Май Некст Трип” ООД
 
в качеството на потребител – абонат на услуга за получаване на информационен бюлетин с цел извършване на рекламни и маркетингови дейности от „Май Некст Трип” ООД, която се заявява чрез електронна заявка на уеб сайта на дружеството.
 
І. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А, ЧЕ:

            1. Личните ми данни ще бъдат обработвани от „Май Некст Трип” ООД, със седалище и адрес на управление: София, р-н Подуяне, ж.к. Сухата река, бл. 225А, вх. А, ет.2, ап. 3, ЕИК: 205729978, съдружници Зорница Петрова Иванова и Цвятко Николаев Петров и управител: Зорница Петрова Иванова , телефон: 0885 15 94 49, електронна поща: info@mynexttrip.bgв качеството му на администратор.

2. Категориите лични данни, които ще се обработват са:
- имена;
- електронна поща;

3. Личните ми данни ще се обработват с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването на електронен информационен бюлетин до потребители на уеб сайта на „Май Некст Трип” ООД относно туристическите услуги и организираните туристически пътувания, предлагани от „Май Некст Трип” ООД като туроператор и като туристически агент.
Законовото основание за обработването на данните е чл. 6, пар.1, буква „а” от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД.
Предоставянето на лични данни от субекта на администраторите е необходимо изискване за абонирането за услугата и получаването на информационния бюлетин на електронна поща.

4. Данните се събират, записват, организират, обработват и съхраняват в електронен (цифров) вид на технически носител.

5. Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните при изпълнението на договора и за изпълненение на данъчни и счетоводни законови задължения са:
- ИТ компания, обслужваща информационните системи на администраторите.

6. Личните ми данни се съхраняват от администратора до оттеглянето на съгласието ми за обработване чрез препратка за прекратяване на абонамента в края на електронния бюлетин или изпращане на електронно писмо, в който случай „Май Некст Трип” ООД е длъжно да преустанови обработването на личните ми данни в обоснованите законови рамки.

7. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 като субект на лични данни при обработването им имам следните права: право на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните, правото на оттегляне на съгласието, когато то е единственото основание за обработването, и правото на жалба до Комисията по ЗЛД, право на съдебна жалба срещу Комисията, и право на съдебен иск.

ІІ. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/А:
Администраторът - „Май Некст Трип” ООД да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, с цел реклама и маркетинг чрез разпространяването на електронен информационен бюлетин относно предлаганите от него като туроператор и като туристически агент туристическите услуги и организираните туристически пътувания, като съм запознат/а, че това съгласието ми е единственото основание за обработването и ако оттегля своето съгласие администраторът е длъжен да преустанови обработването.   
 

 

Дестинации

Всички дестнации
Запишете се за нашият бюлетин за специални оферти или ни изпратете запитване