ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Условия за използване на уебсайт http://www.mynexttrip.bg
Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Май Некст Трип ООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт http://www.mynexttrip.bg, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.
Май Некст Трип ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205729978 адрес гр. София, жк Сухата река, бл. 225А, ап. 3, имейл адрес manager@mynexttrip.bg, телефон 0883336861
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).
Настоящият документ съдържа информация за дейността на Май Некст Трип ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Май Некст Трип ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.
С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

1.Дефиниции
За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
 
Email за кореспонденция: info@mynexttrip.bg

Сайт - http://www.mynexttrip.bg и всички негови подстраници.

Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Предоставяни услуги и Запитвания
2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да направят запитване към Търговеца за предлаганите слуги.
2.1. Договорът за услуга се счита за сключен при подписването му и заплащане на първоначална вноска, или при настъпване на конкретно изброените в договора обстоятелства.
2.2. При невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.
3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
  • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
  • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
  • са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.
 
Цени
4. Цените на предлаганите услуги, посочени на уебсайта на Търговеца, са с информативна и рекламна цел. Крайната цена ще бъде оферирана при изпращане на конкретно запитване към Търговеца.
4.1. Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
4.2. Информация относно чл. 82 от Закона за туризма, можете да получите на място, в офиса на Търговеца или на посочения email за кореспонденция.
5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече сключени договори.
6. Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

Плащане
7. Когато Потребителят връща услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
8. Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги, като извърши плащане чрез банков превод.
9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
10. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

Отказ от договора и замяна
11. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя, ако в договора изрично не е описано друго.
12. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като посочи номер на договора, имена на титуляра и информация за обратна връзка.
13.Уведомяването се извършва на място, в офиса на Търговеца или на email.  В тези случаи Търговецът изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
14. Когато, във връзка с изпълнението по договора, Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
15. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
  • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.
  • за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение
16. При изпълнение на условията по предходните точки, Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена.
17. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
18. Освен в случаите, предвидени в настоящите  Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
19. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
20. Писмената форма на договора се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail )

Рекламации
21. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.
22. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция
22.1. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
23. Рекламацията се подава на място, в офиса на Търговеца или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. 
24. При предявяване на рекламация, Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
25. При подаване на рекламация, Потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
  • фактура;
  • копие от сключения договор
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
26. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
27. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.
28. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава документ за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя

Интелектуална собственост
29. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
30. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
31. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
32. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
33. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Спасителна клауза
34. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия
35. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
36. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от една седмица от получаването на съобщението по предходния член.
37. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

Приложимо право
38. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 

Дестинации

Всички дестнации
Запишете се за нашият бюлетин за специални оферти или ни изпратете запитване